Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

 

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou t. j. osobou, ktorej osobné údaje spracúvame.

 

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

 

Prevádzkovateľ: spoločnosť CHAIR s. r. o., so sídlom: Rožňavská 1, Bratislava-Nové Mesto 831 04, IČO: 46 528 113, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 79522/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel. č.: 02/ 4425 6007, e- mail: keresztesi.tomas@dublino.sk

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu. Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením (poštou alebo osobne) na adresu sídla prevádzkovateľa.

 

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás, pokiaľ v tomto dokumente ďalej nie je výslovne uvedené inak.

 

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

-       na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

-       na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

-       na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

-       na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

 

Poskytnutie Vašich osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť Vašu účasť vo výberovom konaní, uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie. 

 

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.

 

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov založenom na tomto základe vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch, a to za podmienok uvedených v čl. 21 GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

 

Účely, právny základ a doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb:

 

·         na účel vybavenia Vašej požiadavky prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára na webe –  ide o dopyt v súvislosti s nami ponúkanými službami/ produktami

 

V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

Vaše osobné údaje získané v rámci predzmluvných vzťahov prostredníctvom kontaktného formulára na webe budeme uchovávať po dobu jedného roka.

 

·         na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov so zákazníkmi t. j. na účel dodania našich výrobkov a/alebo služieb na základe zmluvy uzatvorenej so zákazníkom, vrátane evidencie zákazníkov.

 

V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Osobné údaje spracúvané na tento účel uchovávame po dobu do vysporiadania práv a záväzkov z nich, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 

·         na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov s dodávateľmi t. j. na účel dodania výrobkov a/alebo služieb Vami ako dodávateľom a zaplatenia ceny/ odplaty za dodané výrobky a/alebo poskytnuté služby, vrátane evidencie dodávateľov.

 

V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Osobné údaje spracúvané na tento účel uchovávame po dobu do vysporiadania práv a záväzkov z nich, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 

·         na účel platného uzatvorenia a zabezpečenia plnenia zmluvných vzťahov

 

Na tento účel spracúvame osobné údaje uvedené v zmluvách uzatváraných v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov resp. v návrhoch týchto zmlúv. Ide o osobné údaje fyzických osôb – zákazníkov alebo dodávateľov ako aj osobné údaje osôb oprávnených konať v mene zmluvného partnera (dodávateľa, zákazníka) a údaje zamestnancov zmluvných partnerov.

Tento účel zahŕňa aj zákonnú požiadavku na riadnu identifikáciu zmluvnej strany (fyzickej osoby – zákazníka alebo dodávateľa) kedy osobné údaje spracúvame na základe zákona (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).

Zároveň máme oprávnený záujem spracúvať bežné osobné údaje osoby oprávnenej konať v mene zmluvného partnera (dodávateľa, zákazníka) ako aj kontaktné osobné údaje zamestnanca zmluvného partnera, ktoré sú uvedené v zmluvách, ktoré v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov uzatvárame (resp. v návrhoch týchto zmlúv). Údaje týchto dotknutých osôb spracúvame na tento účel na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť platné uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie.

Osobné údaje spracúvané na tento účel uchovávame po dobu do vysporiadania práv a záväzkov z nich, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 

·         na účel obchodnej komunikácie

 

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa. Týmto oprávneným záujmom prevádzkovateľa je nevyhnutnosť komunikácie so zákazníkmi a dodávateľmi pri vykonávaní obchodných činností prevádzkovateľa. 

Osobné údaje, spracúvané na účel obchodnej komunikácie, sú uchovávané po dobu 5 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bol skončený zmluvný vzťah s obchodným partnerom).

 

·         na účel monitorovania areálu a prevádzkových priestorov kamerovým systémom

 

V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje pretože ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa a tretích strán. Oprávneným záujmom je ochrana majetku prevádzkovateľa, predchádzanie vzniku škôd, ako aj ochrana života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje, spracúvané na účel monitorovania nášho areálu a prevádzkových priestorov, budeme uchovávať 15 dní odo dňa vyhotovenia záznamu a v odôvodnených prípadoch po dobu potrebnú na prešetrenie zaznamenaného konania dotknutej osoby a/alebo na preukázanie a obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb, vzniknutých v súvislosti s konaním dotknutej osoby, zachyteným na kamerovom zázname.

 

·         na účel výberového konania, ktorého sa zúčastňujete ako uchádzač o zamestnanie

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov ako uchádzača o zamestnanie u prevádzkovateľa v tomto prípade zahŕňa najmä činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie uchádzača o výsledku (o prijatí resp. neprijatí). V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, poskytnuté na účely výberového konania, budú uchovávané po dobu do ukončenia výberového konania.

 

·         na účel vedenia agendy personalistiky, mzdovej agendy a daňovej agendy (vrátane odvodov a preddavkov na daň z príjmu)

 

V rámci tohto účelu spracúvame osobné údaje zamestnancov ako aj manželov/manželiek zamestnancov, vyživovaných detí zamestnancov, rodičov vyživovaných detí zamestnancov, blízkych osôb zamestnancov a bývalých zamestnancov prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobných údajov sa v rámci tohto účelu uskutočňuje na právnom základe:

a)     spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
(t.j. na plnenie pracovnej zmluvy resp. dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru), alebo

b)    spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ide najmä o povinnosti v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.


Doba uchovávania osobných údajov zamestnancov je bližšie špecifikovaná v osobitnom dokumente (informácii) určenom pre zamestnancov.

Osobné údaje iných dotknutých osôb (manželov/manželiek zamestnancov, vyživovaných detí zamestnancov, rodičov vyživovaných detí zamestnancov, blízkych osôb zamestnancov), ktoré spracúvame z dôvodu plnenia našej zákonnej povinnosti, uchovávame po dobu stanovenú v zmysle platných právnych predpisov (10 rokov).

 

·         na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti

 

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov nachádzajúcich sa v elektronickej forme v informačných systémoch prevádzkovateľa je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v informačných systémoch prevádzkovateľa.

Osobné údaje spracúvané na tento účel uchovávame počas doby, po ktorú sa osobné údaje nachádzajú v informačných systémoch prevádzkovateľa – táto doba je rôzna v nadväznosti na dobu ich uchovávania určenú pre jednotlivé účely spracúvania, ktoré sú dôvodom prečo sa tieto údaje nachádzajú v informačných systémoch prevádzkovateľa (stanovenú osobitnými predpismi resp. nevyhnutnú na dosiahnutie príslušného účelu).

 

·         na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a vymáhaním pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, vrátane právneho zastupovania v týchto konaniach

 

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môže prevádzkovateľ poskytnúť osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a GDPR.

Osobné údaje, spracúvané na tento účel, uchovávame po dobu plynutia zákonných premlčacích a prekluzívnych lehôt, minimálne však 5 rokov od právoplatného skončenia príslušného konania alebo do splatenia vymáhaného nároku.

 

·         na účel riadneho označenia sporovej strany v súdnom spore a dlžníka v návrhu na exekúciu

 

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na tieto účely, robíme tak z dôvodu, že je našou zákonnou povinnosťou riadne identifikovať a označiť osobu dlžníka v návrhu na exekúciu (najmä Občiansky zákonník, Exekučný poriadok), ako aj osobu žalobcu či žalovaného v súdnom konaní (najmä Civilný sporový poriadok, Správny súdny poriadok).

Osobné údaje, spracúvané na tento účel, uchovávame po dobu plynutia zákonných premlčacích a prekluzívnych lehôt, minimálne však 5 rokov od právoplatného skončenia príslušného konania alebo do splatenia vymáhaného nároku.

                                                       

·         na účel právneho zastupovania (mimo konaní)

 

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, ide o využívanie právnych služieb advokátov napr. formou pripomienkovania zmlúv a ich dodatkov (vrátane príloh) uzatváraných s dotknutými osobami alebo participácie na stretnutiach a inej komunikácii s dotknutými osobami. V rámci tohto účelu poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a GDPR.

Vaše osobné údaje v tomto prípade poskytujeme advokátovi na základe nášho oprávneného záujmu: zabrániť prípadnému vzniku škôd využitím odborných právnych služieb a platne uzatvoriť zmluvné vzťahy dodržaním zákonom stanovených náležitostí uzatváraných zmlúv.

Osobné údaje spracúvané na účel právneho zastúpenia (mimo konaní), uchovávame po dobu 5 rokov (od konca kalendárneho roka, v ktorom bola uskutočnená služba právneho zastúpenia), v odôvodnených prípadoch aj dlhšie po dobu kým je to nevyhnutné na zabezpečenie a hájenie našich oprávnených záujmov a právnych nárokov.

 

·         na registratúrne účely

 

Uvedený účel zahŕňa činnosti súvisiace s plnením registratúrnych povinností prevádzkovateľa, vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok. Vaše osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje na tento účel uchovávame po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom (po dobu, počas ktorej pôvodca registratúry potrebuje registratúrny záznam na svoju činnosť). Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame do dobu 5 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bola poštová zásielka odoslaná/ prijatá).

 

·         na účel vedenia účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne

 

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

V súlade so zákonom o účtovníctve (§ 35) uchovávame osobné údaje v účtovných záznamoch po dobu 10 rokov (nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).

 

 

·         na účel vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb

 

Vaše osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

Vaše osobné údaje spracúvané na tento účel, budeme uchovávať po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.

 

·         na účel vedenia agendy spoločnosti, zápisu a oznámenia zmien do obchodného registra

 

Na tento účel spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje, ak tak určuje zákon a v rozsahu podľa zákona. Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Obchodný zákonník).

Osobné údaje, spracúvané na tento účel (obsiahnuté napr. v spoločenskej zmluve, zápisniciach z valného zhromaždenia, zmluvách o prevode obchodného podielu ako aj v ďalších právnych dokumentoch týkajúcich sa korporátnej agendy spoločnosti), uchovávame počas doby trvania právnej subjektivity prevádzkovateľa (aj v prípade zrušenia spoločnosti s právnym nástupcom).

 

·         na účely priameho marketingu

 

V prípade, ak ste našim zákazníkom a získali sme Vašu e-mailovú adresu v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, budeme Vám zasielať e-mailové správy s prezentáciou našich nových podobných produktov a služieb. Vaše osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa informovať našich zákazníkov o novinkách v oblasti nami poskytovaných produktov a služieb.

Ako dotknutá osoba máte v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje linku na zrušenie odberu. V prípade, že zrušíte odber, nebudeme Vám už zasielať informácie o našich novinkách a ponukách.

Osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu budeme uchovávať po dobu 5 rokov od začatia spracúvania na tento účel (resp. do namietania proti spracúvaniu na tento účel).

 

·         na marketingové účely

 

Na základe Vášho súhlasu Vám budeme zasielať newslettre a e-mailové správy s ponukou nami poskytovaných produktov a služieb a o našich novinkách v tejto oblasti. Vaše osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe: súhlas dotknutej osoby. Súhlas je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vám žiaľ nemôžeme poskytovať informácie o nových produktoch a službách ako aj o novinkách v oblasti ponuky našich služieb.

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje linku na zrušenie odberu. V prípade, že si neželáte ďalej dostávať informácie o našich novinkách a ponukách, máte možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na túto linku.

Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu na účely marketingu budeme uchovávať po dobu 5 rokov (resp. do odvolania súhlasu).

 

·         na účely vybavenia reklamácií

 

V prípade, ak ste spotrebiteľ uplatňujúci reklamáciu našich produktov/ služieb, budeme spracúvať Vaše osobné údaje z dôvodu, že je to nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (prevádzkovateľ je v zmysle tohto zákona povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie ako aj na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie a pod.).

V prípade, ak ide o reklamáciu uplatnenú dotknutou osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, budeme spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel na základe zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli a z ktorej Vám vyplýva právo na uplatnenie si zodpovednosti za vady. V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Osobné údaje spracúvané na účel vybavenia reklamácií budeme uchovávať po dobu 10 rokov odo dňa vybavenia reklamácie.

Príjemcovia osobných údajov:

 

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), súdy a orgány činné v trestnom konaní.

 

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

-       advokát,

-       exekútor,

-       zodpovedná osoba v zmysle GDPR,

-       banka,

-       poskytovateľ poštových služieb,

-       poskytovateľ účtovných a mzdových služieb,

-       poskytovateľ personálnych služieb,

-       poskytovateľ služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby,

-       poskytovateľ marketingových služieb,

-       poskytovateľ služby elektronického monitoringu motorových vozidiel

-       poskytovateľ správy informačných technológií a SW riešenia a databázy v cloude,

-       poskytovateľ podpory a prevádzky webových stránok,

-       poskytovatelia programátorských prác,

-       poskytovateľ marketingových služieb.

 

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

 

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

 

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

 

Naša internetová stránka používa cookies.

V prípade ak chcete zakázať používanie a ukladanie cookies vo Vašom prehliadači, môžete tak urobiť prostredníctvom nastavení vo Vašom prehliadači. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehliadača, ktorý používate. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org.

Cookies využívame na remarketing (metóda cielenia internetovej reklamy) prostredníctvom Google Analytics. Cookies, ktoré používame umiestňuje na náš portál tretia strana. Ide o štatisticko-analytickú službu Google Analytics. Viac o cookies, ktoré používame ako aj o podmienkach ochrany súkromia týchto služieb sa dozviete kliknutím na: https://policies.google.com/privacy.


Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom a informácie v rozsahu podľa článku 15 GDPR.


Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.


Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v prípade ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné - na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).


Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.


Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V prípade ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu jej osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.

 
Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.