Podmienky ochrany osobných údajov

 I.

Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je CHAIR, s.r.o., so sídlom Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 79522/B, IČO: 46 528 113, DIČ: SK2023421840 (ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje správcu:

adresa: Rožňavská 1, 821 04 Bratislava

e-mail: bratislava@dublino.sk

telefón: +421 948 767 597

alebo + 421 206 208 89

  www.dublino.sk

 

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, adresné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Poverenou osobou pre ochranu osobných údajov je Tomáš Keresztési, keresztesi.tomas@dublino.sk

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:
 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • poštovná adresa
 • telefón
 1. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných správ, informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách a informáciách v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 • plnenie právnych povinností voči štátu,
 • zasielanie obchodných správ a informácií a konanie ďalších marketingových aktivít.

3.Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste neposkytli svoj výslovný súhlas.

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas sa spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac však 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2.Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcami osobných údajov sú (doručovatelia, účtovnícka firma, shoptet, banka)
 • Podieľajúci sa na dodaní produktov a služieb ako aj realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zabezpečujúce služby k prevádzke e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • zabezpečujúce marketingové služby.

2.Správca má v úmysle posúvať osobné údaje do tretích krajín (do krajín mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcom osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových alebo cloudových služieb.

VI.

Spracovatelia osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov je prevádzkované správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
 • poskytovateľ služby Ecomail,
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softwarových a marketingových služieb a aplikácií.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
 • právo odvolať súhlas so spracovaním údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. II týchto podmienok

2.Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe hesiel, antivirových programov, zálohovania a šifrovania dát.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa zoznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 21.12.2022.

© 2024 Dublino.sk | Všetky práva vyhradené

Vytvorilo FúúDobre