Postup pri reklamácii a vrátení tovaru

Prišiel vám produkt, ktorý nie je podľa vašich predstáv? Je poškodený, nefunkčný alebo sa vám jednoducho nepáči? Zvážte reklamáciu, odstúpenie od zmluvy alebo vrátenie tovaru. Podmienky pre odstúpenie od zmuvy nájdete v Obchodných podmienkach. 
 
 
Pri reklamácii sa riaďte nasledovným postupom:
 
 
 
1. Vyplňte reklamačný formulár
 
Reklamačný formulár vám zašleme spoločne s faktúrou, na emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri tvorbe objednávky. Nájdite objednávku, ktorá obsahovala reklamovaný či vrátený produkt a vytlačte si reklamačný formulár, ktorý následne vložíte do balíka s vráteným produktom. Reklamačný formulár nájdete tu

V reklamačnom formuári je nutné vyplniť číslo objednávky, kontaktné údaje a presné označenie produktu, ktorý ste sa rozhodli vrátiť. Pokiaľ nechcete uvádzať dôvod vrátenia, nevadí. O vyplnený formulár vás ale poprosíme aj v tomto prípade, urýchlite tým proces vrátenia.
 
 
Neviete si dať rady alebo potrebujete s čímkoľvek poradiť?

Napíšte nám na bratislava@dublino.sk  a uveďte nasledujúce údaje:
 • číslo objednávky obsahujúcej tovar, ktorý chcete reklamovať
 • dôvod, prečo tovar chcete vrátiť alebo reklamovať (poškodenie, nefunkčnosť, chýbajúce časti atď.)
 • v prípade poškodeného tovaru tiež fotografiu poškodenia a balíka, v ktorom tovar dorazil

 

Pokiaľ vám príde poškodený balíček od dopravcu, odporúčame balík neprevziať. Častokrát však môže dôjsť iba k poškodeniu obalového materiálu - kartónu, ktoré sa nedotkne samotného tovaru. V takom prípade je potrebné zvážiť jeho prebratie od dopravu, odfotiť rozsah celého poškodeného balíčka a ideálne spísať list poškodenia s prepravcom. Vďaka tomu bude celá reklamácia prebiehať jednoduchšie.

 

2. Vrátenie tovaru

 

Kedy môžete produkt vrátiť

Pokiaľ sa rozhodnete tovar vrátiť bez udania dôvodu, môžete nám ho vrátiť do 14 dní od dňa prijatia objednávky. Produkt musí byť nepoužitý, nepoškodený a v originálnom obale. Jedine tak bude môcť robiť radosť ďalšiem zákazníkovi.
 
Na rozmyslenie máte 14 dní.
Pokiaľ nám tovar odošlete späť v pôvodnom obale do 14 dní od prevzatia zásielky, my vám vrátime hodnotu zaplateného tovaru späť na účet v plnej výške. Upozorňujeme, že v zmysle našich Obchodných podmienok, ak bola zásielka rovnakého tovaru vo viacerých baleniach a otvorili ste viac ako jedno z nich, nárok na odstúpenie od zmluvy zaniká. Pre vrátenie tovaru znáša náklady na prepravu kupujúci v plnom rozsahu.
 
Produkt starostlivo zabaľte
Pre vrátenie tovaru je nutné použit vhodné balenie, ochranné fólie a výplň, aby nebol pri spätnej preprave poškodený. Tovar nie je možné vrátiť osobným doručením. Prijímame iba zásielky doručené niektorou z doručovateľských spoločností.
 
Kde je potrebné zásieku odoslať

Vrátené zásielky odosielajte na nasledovnú adresu: 

SKLAD DUBLINO-CHAIR s.r.o.

Turbínová 1 (areál PRESPOR), 831 04   BRATISLAVA

 


Viac o podmienkach reklamácie a vrátení tovaru sa dočítate v nasledujúcich riadkoch reklamačnom poriadku.

 
 

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK pre e-shop DUBLINO HOME

 

spoločnosti: CHAIR s.r.o.

so sídlom: Rožňavská 1, 831 04 Bratislava

IČ: 46528113

IČ DPH: SK2023421840

DIČ: SK2023421840

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 79522/B

 

kontaktné údaje: bratislava@dublino.sk

telefón: +421 948 767 596

alebo + 421 2 206 208 89

www.dublino.sk

(ďalej len „predávajúci“)

Tento reklamačný poriadok sa pri uplatnení nárokov pri závadách tovaru riadí podľa Obchodného zákonníka 513/1991 Zb., ďalej podľa Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb. a podľa zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a to v znení ich neskorších predpisov.  Ustanovenia, ktoré nie sú ukotvené v tomto reklamačnom poriadku sa ďalej riadia  Zákonom o predaji tovaru na diaľku– zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a  GDPR – Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti sa spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

(ďalej len „reklamačný poriadok“)

 

Zmluvné strany

Reklamačný poriadok upravuje vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade s príslušnými právnymi predpismi môže vystupovať buď ako spotrebiteľ, alebo ako podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).

1.     Ak je kupujúcim iný subjekt ako spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii tu, zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“), v platnom znení.

2.     Právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, výslovne neupravené týmto reklamačným poriadkom alebo obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „spotrebiteľský zákon“).
 

 

Uplatnenie záruky

 1. Kupujúci má právo uplatniť u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý zakúpil v jeho obchode, resp. E-shope,  a ktorý vykazuje v zákonnej lehote 24 mesiacov chyby zavinené predávajúcim.
   
 2. Kupujúci má právo tovar pri prevzatí skontrolovať a zdokumentovať viditeľné chyby, poškodenie balíkov, a iné.

 

Zodpovednosť za chybný tovar

 1. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie zakúpených produktov spôsobené ich obvyklým používaním, chyby spôsobené nevhodným ošetrením výrobku, neodbornou montážou, ako aj chyby spôsobené kupujúcim po prevzatí tovaru. Chybou tovaru nie je prípustný farebný rozdiel a rozdiel v štruktúre prírodných materiálov (napr. koža, drevo, dyha), textilných a umelých materiálov (napr. drobné odchýlky vo vzoroch a tónoch farieb v prípade látok). Chybou ďalej nie sú rozdiely v rozmeroch u čalúneného nábytku v rámci tolerancií, ktoré pripúšťajú príslušné technické normy platné na území Slovenskej republiky.
   
 2. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na chyby, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvorenia kúpnej zmluvy predom upozornený (napr. zľavnený tovar, požívaný tovar, tovar z výpredaja) a na ktoré mu bola poskytnutá príslušná zľava.
   
 3. Nárok na uplatnenie záruky zaniká:
  1. nenahlásením zjavných chýb pri prevzatí tovaru 
  2. poškodením tovaru v prípade vlastnej prepravy 
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu (napr. vlhkosť, chemické a mechanické vplyvy, poveternostné podmienky atď.) 
  4. neodbornou montážou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním povinnej starostlivosti o zakúpený tovar 
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými na území Slovenskej republiky 
  6. nekvalitnou prípravou podkladov (napr. nerovnosť stien a podláh) na riadnu realizáciu montáže 
  7. uplynutím záručnej doby

 

Záručná doba

 1. U kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou a nakupuje tovar v zmysle § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka, predstavuje záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. U kupujúceho, ktorý nakupuje tovar a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje tovar v zmysle Obchodného zákonníka (513/1991 Zb. právnická osoba), predstavuje záručná doba 6 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol tovar používať z dôvodu jeho záručnej opravy.

 

Uplatnenie a vyriešenie reklamácie
 

 1. Spoločnosť CHAIR, s.r.o. rieši reklamácie podľa platných právnych predpisov (zákon 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, Občiansky a Obchodný zákonník).
   
 2. Nahlásenie reklamácie je nutné previesť ihneď po zistení chyby (§ 599 OZ) a to písomne, elektronickou poštou alebo osobne v showroome predávajúceho
   
 3. Na overenie vlastníctva veci a platnosti záručnej lehoty je nutné doložiť doklad o zaplatení, ktorý je neprenosný (kúpna zmluva), pokladničný doklad, alebo iný doklad preukazujúci zakúpenie veci.
   
 4. Na určenie oprávnenosti či neoprávnenosti reklamácie veci je nutné predložiť výrobok, prípadne fotografie reklamovanej chyby alebo v prípade objemnejších výrobkov sprístupniť miesto, kde je vec umiestnená reklamačnému technikovi, a to najneskôr do 24 hodín od nahlásenia reklamácie. V opačnom prípade bude reklamačné konanie pozastavené.
   
 5. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
   
 6. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
   
 7. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za chybu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
   
 8. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na bratislava@dublino.sk). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v lehote 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z.. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh môže spotrebiteľ uplatniť spôsobom určeným podľa §12 zákona 391/2015 Z. z., prípadne na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi)

© 2024 Dublino.sk | Všetky práva vyhradené

Vytvorilo FúúDobre