Reklamačný formulár

REKLAMAČNÝ FORMULÁR NA STIAHNUTIE

zo dňa   .....................

Číslo zmluvy ........................................

 

 

Kontaktné údaje kupujúcho:

 

Meno a priezvisko................................................................................

Ulica ........................................................................................................

Mesto...................................................................................................... 

PSČ  ...................................................................................................... 

Telefón  .................................................................................................. 

Email  ...................................................................................................... 

 

Predmet reklamácie:

 

Názov tovaru  ..................................................................................................................

 

Opis problému   ..................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Návrh na vyriešenie ..................................................................................................................

..................................................................................................................

 

 

Lehota na vyriešenie

Reklamačná doba sa počíta od nasledujúceho dňa od podania reklamácie a je 30 dní. Ak 30. deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je 30. dňom nasledujúci pracovný deň.

 

 

Počet príloh - fotografická dokumentácia.......................................................

 

 

 Podpis zákazníka ..................................

© 2024 Dublino.sk | Všetky práva vyhradené

Vytvorilo FúúDobre